“The case of Polish woman sentenced to life is proceeded before Court of Appeals” – archive article on galicjusz.pl (in Polish language)

The case of Polish woman sentenced to life is proceeded before Court of Appeals

W s±dzie apelacyjnym toczy siê sprawa Polki skazanej na do¿ywocie

galicjusz.pl

W Dubliñskim s±dzie apelacyjnym toczy siê w³a¶nie rozprawa odwo³awcza 30-letniej obecnie Polki skazanej rok temu na do¿ywocie za zabicie mê¿czyzny, który j± prze¶ladowa³. Marta Herda z Arklow wjecha³a samochodem do rzeki, maj±c ¶wiadomo¶æ, ¿e 31-latek nie potrafi p³ywaæ.

Source: galicjusz.pl/wiadomosci/article?jdnews_id=47000

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *